2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Low Cost Data Glove for Sign Language Recognition 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 ธันวาคม 2551 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Congress on Pervasive Computing and Management 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sydney College of Management, Australlia 
     สถานที่จัดประชุม India Habitat Centre 
     จังหวัด/รัฐ New Delhi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 ธันวาคม 2551 
     ถึง 14 ธันวาคม 2551 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher Sydney College of Management, Australlia 
     บทคัดย่อ Sign language is used worldwide among the listening and speaking handicapped. However, the cost of aiding equipment i.e. data glove is very high. Therefore, this paper has proposed the experiment, the efficient analysis of sensors that are suitable for tracking the hands’ gesture. The use of distance measurement sensors is applied to track the angle of fingers’ bending which is the important part of hand gestures tracking. Two types of distance measurement sensors have been experimented here, Hall Effect and Linear Variable Differential Transformer (LVDT). Combined with recognition system implemented via an effective method i.e. Artificial Neural Networks (ANNs) or Hidden Markov Models (HMMs), this data glove could, as well, lower the cost of aiding equipment for the listening and speaking handicapped. 
ผู้เขียน
495040082-7 นาย ธเนศ อุไรเรืองพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0