2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รูปแบบการอยู่ร่วมกันของคนข้ามรุ่นในครอบครัวผู้ย้ายถิ่นอีสาน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มกราคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มกราคม 2554 
     ถึง 28 มกราคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 187 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
525080038-9 น.ส. วณิชชา ณรงค์ชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 28 มกราคม 2554 
แนบไฟล์
Citation 0