2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลไลเรเดียลเบสิสฟังก์ชั่นแบบคณะกรรมการเพื่อการจำแนกข้อมูลความผิดปกติของทารกในครรภ์  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มกราคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัยมหาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มกราคม 2554 
     ถึง 28 มกราคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2554 
     Issue (เล่มที่) 12 
     หน้าที่พิมพ์ 66 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
525040172-9 นาย ธนกร ญานกาย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0