2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกำหนดแผนในการทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์เครื่องกังหันก๊าซเพื่อให้ได้ผลประหยัดสูงที่สุด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
     สถานที่จัดประชุม สุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2553 
     ถึง 22 มีนาคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 24 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 155 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
525040021-0 นาย รพีพัฒน์ ลาดศรีทา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0