2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระเบียบวิธีฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดวางกล่องทรงฉากในตู้บรรจุทรงฉาก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง "บูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาในยุคการเปลี่ยนแปลง" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     สถานที่จัดประชุม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กันยายน 2553 
     ถึง 17 กันยายน 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2553 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 83-86 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการจัดวางกล่องทรงฉากในตู้บรรจุทรงฉากขนาดใหญ่ 2 วิธี คือ วิธีการจัดวางแบบทดสอบทุกจุดตัดตามลำดับแกน (Axises Order Test) และวิธีการจัดวางแบบจุดมุม (Corner Point Placing) เพื่อใช้ร่วมกับระเบียบวิธีฮิวริสติกส์ (Heuristic Method) คือ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm, GA) และการจำลองอบเหนียว (Simulated Annealing, SA) สำหรับการหารูปแบบและลำดับการจัดวางกล่องเพื่อให้บรรจุเต็มตู้บรรจุทรงฉากขนาดใหญ่ หรือมีปริมาตรว่างเหลือน้อยที่สุด เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหาการจัดวางบรรจุภัณฑ์ในตู้บรรจุสินค้า 
ผู้เขียน
505020064-2 นาย ธวัชชัย บุญทัน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0