2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Analysis of protein expression in sugarcane leaves in response to water-deficit stress using 2-dimensional gel electrophoresis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 เมษายน 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Proceedings of 17th National Genetic Conference, 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 เมษายน 2554 
     ถึง 18 เมษายน 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 17 
     Issue (เล่มที่) OP8 
     หน้าที่พิมพ์ 99 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Two-dimensional gel electrophoresis (2-DE) technique is wildly used for protein research. The objective of this work was to to use 2-DE coupled with analysis of gels for identification of proteins differentially expressed in response to water deficit stress. Sugarcane plants were planted and water stress imposed. Soil moisture content (SMC), Leaf water potential (LWP) and relative water content (RWC) indicated that sugarcane plants were under water deficit stress. Proteins were extracted from sugarcane leaves under water stress and adequate water supply and isolated in three replicated gels using 2-DE. Proteins were visualized by silver nitrate staining and the gels analyzed using Melanie 7 software. There were 9 down-regulated and 24 up- regulated proteins that displayed significant changes (p≤0.1-.05) in response to water deficit stress. Identification of the responsive proteins may provide insight into cellular mechanisms of drought tolerance in sugarcane. 
ผู้เขียน
517030004-9 น.ส. นิอร งามฮุย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0