2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Working Among Friends: Labour Broker Networks in Isan, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 5th Annual International Conference on Sociology  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH 
     สถานที่จัดประชุม St. George Lycabettus Boutique Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Athens, Greece 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 พฤษภาคม 2554 
     ถึง 12 พฤษภาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 13 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ International labour migration is one of the major issues of our time. Nowadays around 192 million people work outside their country of birth, about three percent of the world's population. This rapidly increasing phenomenon is examined in a large number of studies on migration. However, most of these studies focus on experiences and practicalities of migrants at the place of destination. In this study, we provide insight into the other side of the migration coin by investigating the background and relationship in the network of labour brokers living in the Northeast of Thailand, a region called Isan, where is one the major suppliers of Thai migrant workers. Local labour brokers are the heart of the whole labour migration system in Thailand. Most of them working through their strong social network but we do not really know why and how they construct their network, what relationship, and how they use for work. By studying large issues in small places, we aim to contribute to the understanding of the social network composition of labor brokers in Isan and to analyze relationships within this network. Data was collected via in-depth interviews as well as by participatory and non-participatory observations. The key informants were carefully selected group of labour brokers in the six provinces of Isan, including: Udon Thani, Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Khon Kaen, Buriram, and Nongkhai. Our main findings indicated that social network of Isan labor brokers was informal. The process of social network construction started with personal relationships and common experiences. The network was extended both vertically and horizontally through an exchange of interactions within a stable boundary. The characteristics of the relationship in network as multi-relations on common goal, base on benefit exchange, cooperation and competition relation, and the duration of relationship was based on personal relations. 
ผู้เขียน
507080003-0 นาย ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0