2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Motion Detection Framework for Mobile Devices 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 26th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ITC-CSCC 
     สถานที่จัดประชุม Hyundai Hotel, Gyeongju, Korea 
     จังหวัด/รัฐ Gyeongju 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2554 
     ถึง 22 มิถุนายน 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 721-724 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Mobile applications are widely growing and highly competitive today. To create an interesting application, some techniques such as motion detection may be applied. Motion detection techniques are broadly used in mobile applications. They provide information of mobile device’s movements for developers to apply in various applications. For instance, movement information is used for rendering the proper graphic view or tracking users’ orientation. There is a wide range of sensor technologies available for motion detectors. A different type of sensors has different functionalities and features; therefore, it is appropriate for different applications. This work aims at constructing a motion detection framework for mobile devices (called MDF) to assist developers in choosing the most suitable sensors and techniques for their applications. Developers can use this framework to create their mobile applications that need motion detection feature such as AR games or AR applications. MDF also provides three AR games as sample projects to help developers understand the framework and reduce their learning and developing time. The results from this study appear to be promising, and confirm the usefulness of the framework. 
ผู้เขียน
535040095-2 นาย พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0