2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Two-Way Semi-Offline Location Tracking and Control System via GSM 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 26th International Technical Conference on Circuits/Systems,Computers and Communications 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ITC-CSCC 
     สถานที่จัดประชุม Hyundai Hotel,Gyeongju, Korea 
     จังหวัด/รัฐ Gyeongju 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2554 
     ถึง 22 มิถุนายน 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper presents a semi-offline location tracking and control system that is based on a GSM mobile, the global-positioning system (GPS), and the embedded system. Android application and software functioning on mobile phones operate with hardware by sending short messages (SMS). Android application liaises between the user and the location tracking equipment. It can request the present location of the tracking device, work with the Google Map, and set the values for co-working with the device. Application by small organizations or personal purposes does not require location tracking all the time. It is recommended that checking be done when necessary or when there is any mishap in order to lessen the operating expenses. This system has therefore been designed as a semi-offline so that the cost of wireless communication and use of a web server will be low.  
ผู้เขียน
535040085-5 นาย ทรงพล นามคุณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0