2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Soil Biological and Chemical Properties Related with Groundwater Table in the Improved Salt-Affected Area 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Environmental and Rural Development 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Society of Environmental and Rural Development 
     สถานที่จัดประชุม Royal University of Agriculture 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2554 
     ถึง 18 กรกฎาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 62 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Soil Biological and Some Chemical Properties related with groundwater table in the Salt-Affected Area after One Year of Various Species Trees Plantation in Northeast Thailand were studied at Ek-kasat-soontorn reservoir area, Soomsanook village, Borabue district, Mahasarakam province, Northeast Thailand from August 2008 to February 2009. The study area was about 10 rais (1.6 ha.) of low sloping land. In this study the area was divided into three zones (sub area) by the differences in community vegetation growths which were depended on some physical factors i.e. flooding level and salinity. Soil sample were collected around the roots and the space between trees of common ironwood,( Casuarina equisetifalia J. R. & C. Forst.) and manila tamarind (Pithecolobium dulce) in the study area. The results showed that after planting trees, organic matter content and soil respiration were increased from 0.47 % to 0.53% and from 12.13 to 16.64 mg CO2 per day, respectively. Decomposition rate of manila tamarind leave and the common ironwood were higher after tree plantation. Decomposition rate of manila tamarind leave were higher than the common ironwood. The percentage of salt was higher in the dry season than the rainy season which high relation with groundwater table data in the study area. Keywords: salt-affected area, common ironwood, manila tamarind, organic matter content, soil respiration  
ผู้เขียน
525030040-2 น.ส. ธารารัตน์ ตุราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Award of Excellent Poster Presentation at the 2 nd ICERD 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล International Society of Environmental and Rural Development 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 8 มกราคม 2554 
แนบไฟล์
Citation 0