2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Comparative In Vitro Skin Permeation Study of Rose Extracts. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 36th Congress on science and Technology (STT 36) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC), Bangkok, Thailand. 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 กรกฎาคม 2554 
     ถึง 28 กรกฎาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 36 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1 - 5 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ If rose extracts which have antioxidant properties could permeate across the skin, then they could effect to the cells and these could give safety profile in cosmetics. This study compared in vitro permeation of 2 rose extracts including damask roses (Rosa damascena Mill.) which are extracted with hydroglycol and roses (Rosa spp.) which are extracted with water and acidified then separated by column chromatography. Both concentrate extracts permeated through porcine skin into solution in receptor phase at 37°C, found linear correlation between total phenolic content of donor phase versus time of permeation by UV-spectrophotometry at 765nm of both rose extracts comparing to gallic acid. Therefore damask roses extract and roses extract have permeation rate through porcine skin equal to 10.3 and 44.8 μgGAE/cm2/h and have lag time around 2 and 1 hour, respectively. Quantification of total anthocyanins content by pH diffential method found total anthocyanins content approximately 1 – 2mg/g weight of dried petals. This showed ability of permeation of roses extracts in form of phenolic groups which partially effect from anthocyanins which mostly found in colored flower. 
ผู้เขียน
525150015-2 น.ส. วีรยา ศักดิ์คำดวง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0