2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Permeation study of Clitoria ternatea Linn. extract 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มกราคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 12th Graduate Research Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มกราคม 2554 
     ถึง 28 มกราคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 12 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1080 - 1085 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Petals of Clitoria ternatea L. (CT) gave blue color pigment known as anthocyanins which exerts antiinflammatory activity. This study was to investigate in vitro permeation profiles of CT extract. Total phenolic compounds from CT extract permeated the porcine skin (PS) at an average rate of 36.4 ± 1.5 μgGAE/cm2/h (n = 4) with no lag time. The correlation coefficient was equal to 0.999. PS exposed to CT extract for 4h was observed under stereomicroscopy showed bright purple fluorescence color in the tissue of the PS which were not completely permeated through PS. Spectrofluorometric measurement of cumulative anthocyanins (570 -630 nm) permeated through PS after 4 h showed that the permeation was lower than the detection limit, less than 5 ng/ml. In conclusion comparing with gallic acid, anthocyanins were not able to permeate PS. This might be due to their high molecular weight and being polar compound. Therefore only gallic acid was determined. 
ผู้เขียน
525150015-2 น.ส. วีรยา ศักดิ์คำดวง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0