2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Corporate Social Responsibility in Small and Medium Enterprises in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 16th Annual International Sustainable Development Research Conference 2010 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Kadoorie Institute, The University of Hong Kong 
     สถานที่จัดประชุม The Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 พฤษภาคม 2553 
     ถึง 1 มิถุนายน 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Abstract. This paper presents qualitative and quantitative analysis of corporate social responsibility both in process and after process of small and medium enterprises in the northeastern region of Thailand. Research topics include patterns, comprehension, levels, and factors related to corporate social responsibility. It is found that CSR in process mainly focuses on quality of product and service while corporate social responsibility after process goes into money and items donation. The medium enterprises have better understanding about the concept of corporate social responsibility and concern more about communities and environment than small enterprises which consider corporate social responsibility as corporate philanthropy. In addition, customers and employees are the highest priority groups. As a result, consumer right is mainly concerned. Several factors having an effect on corporate social responsibility including general characteristics, internal and external organizational environments are listed. Finally, suggestion on a development plan and framework to promote corporate social responsibility for small and medium enterprises in Thailand is given. 
ผู้เขียน
477080019-2 นาง พรพิมล เอื้ออนันต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0