2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of Corporate Social Responsibility for Small and Medium Enterprises in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2552 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International Conference Public-Private Partnerships in Development 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Economics and Administration, University of Malaya 
     สถานที่จัดประชุม The PJ Hilton hotel, KL, Malaysia 
     จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur, Malaysia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มกราคม 2552 
     ถึง 16 มกราคม 2552 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper presents quality analysis of corporate social responsibility both in process and after process of small and medium enterprises in the northeastern region of Thailand. Research topics include patterns, understanding and factors related to corporate social responsibility. It is found that corporate social responsibility in process primarily focuses on quality of product and service while corporate social responsibility after process goes into money and items donation. The medium enterprises tend to have better perception about the concept of corporate social responsibility and concern more about communities and environment than small enterprises which consider corporate social responsibility as corporate philanthropy. Several factors having an effect on corporate social responsibility including general characteristics, internal and external organizational environments are listed. Finally, suggestion on a development plan to promote corporate social responsibility for small and medium enterprises in Thailand is given.  
ผู้เขียน
477080019-2 นาง พรพิมล เอื้ออนันต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0