2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ หมุดยึดคนกระจาย : เครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กันยายน 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 1686-6541 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน โดยใช้กรอบแนวคิดของ Wasserman & Faust (1999) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดจนการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ นายหน้าแรงงานอีสาน ที่สังกัดบริษัทจัดหางานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศจากกระทรวงแรงงาน รวม 30 ราย ในพื้นที่ 6 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย อุดรธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ และหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า เครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสานมีลักษณะเป็นเครือข่ายระดับเดียว เป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกัน และเป็นเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ การสร้างเครือข่ายทางสังคมเริ่มจากความสัมพันธ์ส่วนตัว และมีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากประสบการณ์ร่วมเดียวกัน มีการขยายเครือข่ายทั้งแนวราบและแนวดิ่งผ่านการมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน โดยมีขอบเขตที่แน่นอน ลักษณะความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสานเป็นความสัมพันธ์เชิงซ้อนแม้จะมีจุดมุ่งหมายร่วมเดียวกัน อยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เป็นหลัก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งที่สมดุลและไม่สมดุล และช่วงเวลาของความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ส่วนตัวของสมาชิกในเครือข่าย 
     คำสำคัญ เครือข่ายทางสังคม, ความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายทางสังคม, นายหน้าแรงงานอีสาน 
ผู้เขียน
507080003-0 นาย ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 2