2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Cancer Stem Cells เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กันยายน 2553 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนคริทร์เวชสาร 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 25 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2553 
     หน้า 240-249 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ cancer stem cells 
ผู้เขียน
517070022-3 น.ส. กุลธิดา กุลบุตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0