2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ High Expression of CD44 Possibly Associated with Poor Prognosis of Cholangiocarcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 เมษายน 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd BMB International Conference "From Basic to Translational Researches for a Better Life" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     สถานที่จัดประชุม mpress Conventional Center, Chiang Mai, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 เมษายน 2554 
     ถึง 8 เมษายน 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 89 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
517070022-3 น.ส. กุลธิดา กุลบุตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0