2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SYSTEM MANAGEMENT OF SECONDARY PREVENTION IN DIABETES MELLITUS AND HYPERTENSION BY PROVINCIAL HEALH OFFICES IN THAILAND  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กรกฎาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 1st International Conference Patient Safety : From Product to Patient care and Translational Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University 
     สถานที่จัดประชุม Sunee Grand Hotel and Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ Ubon Ratchathani  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 กรกฎาคม 2554 
     ถึง 21 กรกฎาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 70-72 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
525150031-4 นาย ศุภวัฒน์ อิ่มเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0