2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการเชื้อพันธุกรรมและการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤษภาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 พฤษภาคม 2554 
     ถึง 20 พฤษภาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535030011-0 น.ส. ศิริวรรณ ทองโสม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
527030002-4 นาย ชัชวาล แสงฤทธิ์
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล รางวัลชมเชย ในการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขา พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ผัก เรื่อง  
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะกรรมการการจัดงานประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 20 พฤษภาคม 2554 
แนบไฟล์
Citation 0