2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Acute effects of cashewy juice on oxidative stress and immune function after intense exercise in sedentary subjects 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤษภาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 40th Annual Scientific Meeting The Physiological Society of Thailand International Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The National Research Council of Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2554 
     ถึง 4 พฤษภาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 24 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 129 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537070026-7 นาย ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0