2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การคัดเลือกมะเขือเทศพันธุ์ที่มีสารเบตา-แคโรทีนสูงและต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2552 
การประชุม
     ชื่อการประชุม สัมมนาวิชาการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการกลางพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 ธันวาคม 2552 
     ถึง 15 ธันวาคม 2552 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
527030002-4 นาย ชัชวาล แสงฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0