2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินมะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียว 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2552 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ISBN/ISSN 0125-0369 
     ปีที่ 40 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2552 
     หน้า 16-19 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum การประเมินความรุนแรงของโรค 
ผู้เขียน
527030002-4 นาย ชัชวาล แสงฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0