2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Citizens, Democracy and (Post) Modern Political Culture in the Northeast of Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กันยายน 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of US-China Public Administration 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร David Publishing Company 
     ISBN/ISSN 1935-9691 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The majority of people living in the Northeast of Thailand are Isan people. This ethnic group descended from Laotian people of Lao People's Democratic Republic. The citizens of Isan have been marginalized in Thailand for centuries. In 2010, the citizens of Isan shocked the world by playing the major role in the radical protests against the government of Thailand that put Thailand in a chaotic state. Their reason for protest was democratic reform. Challenging the ‘established’ institutions keeps happening through the elections and other political activities in northeastern Thailand. This interesting phenomenon is perceived as a part of new political culture. 
     คำสำคัญ Isan Citizens, Political Culture, Democracy 
ผู้เขียน
497080013-6 นาย เปรมศักดิ์ เพียยุระ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0