2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Citizens, Democracy and (Post) Modern Political Culture in the Northeast of Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 สิงหาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Common Ground Publishing and University of Cambridge 
     สถานที่จัดประชุม University of Cambridge 
     จังหวัด/รัฐ Cambridge 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 สิงหาคม 2553 
     ถึง 5 สิงหาคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 21 
     Editors/edition/publisher Common Ground Publishing 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
497080013-6 นาย เปรมศักดิ์ เพียยุระ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0