2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Political Culture in 21st Century Thai Villages 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2011 International Conference on Social Science and Humanity 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE) 
     สถานที่จัดประชุม Singapore 
     จังหวัด/รัฐ Singapore 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2554 
     ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 431-434 
     Editors/edition/publisher Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE) 
     บทคัดย่อ The Northeast of Thailand is viewed as a remote region inhabited by poor and uneducated farmers. These poverty and educational backwardness are often put forward as the reasons why people in this area constantly vote for corrupt vote-buying politicians. The argument made by Thai academics was people in this region were too poor and too uneducated to understand real democracy. However, the citizens of the Northeastern villagers shocked the entire nation with the electorate turnout on December 10th,2007 when they voted for ‘no name’ politicians of their own choices, not by ‘order’ as in the past .In addition, villagers of the Northeast of Thailand were also the majority of the ‘red shirt’ protesters against the current government. The daring to challenge the ‘established’ politicians and other institutions keeps happening through the latter local elections and other political activities in recent Northeastern Thailand. This interesting phenomenon is perceived as a part of new political culture. This study illustrates how this new political culture is formed. The data is collected by in-depth interview with villagers and political leaders in Banphai and Phon District, Khon Kaen Province, Thailand. The study found that the villagers ‘political decisions were influenced by mass media and neighbors. Vote buying is accepted but not influential matter.  
ผู้เขียน
497080013-6 นาย เปรมศักดิ์ เพียยุระ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0