2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SERVICE PROVISION OF THAI TRADITIONAL MEDICINE SERVICES UNDER THE UNIVERSAL COVERAGE SCHEME 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กรกฎาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 1st International Conference 2011, Patient Safety: From Product to Patient Care and Translational Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Ubon Ratchathani University  
     สถานที่จัดประชุม Sunee Grand Hotel and Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ Ubon Ratchathani 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 กรกฎาคม 2554 
     ถึง 21 กรกฎาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 67-69 
     Editors/edition/publisher J. Som-in1, C. Limwattananon1, A. Cheawchanwattana1, O. Waleekhachonloet2, 
     บทคัดย่อ The National Health Security Office (NHSO) has introduced additional budget for Thai traditional medicine (TTM) services. The budget would be paid as the compensation fees for any registered health care settings either primary care units (PCUs) or hospitals (i.e., CUP) which provide TTM services to the target patients under the Universal Coverage (UC) Scheme. However, the payment for services provided by PCUs is paid through their CUPs, with the expectation that CUPs would support PCUs sufficiently. Objective: This research aimed to explore the TTM services provided in various geographical regions. Methods: NHSO provided the datasets of TTM services in fiscal (FY) 2010 which claimed to receive compensation fees. Analysis of health care setting variation and geographic variation of TTM services given to patients with UC was explored. The analysis was focused on NHSO zone. Results: About 80% of the hospitals provided TTM. However, only 17% of the PCUs around the country provided TTM. Only 10 provinces had more than 30% of their PCUs providing TTM. For 13 other provinces, only about 10% of their district hospitals provided TTM. These provinces were more likely to be at the border or located in the mountain area. Thus people in several rural areas could not access to this service. Both district hospitals and PCUs preferred not to have services at community outreach. Conclusion: Nearly all district hospitals have provided TTM, but most CUPs have not provided a great support to the PCUs sufficient enough that the PCUs themselves could provide the TTM services. Although, current NHSO payment mechanism through a compensation fee and point system for TTM services to the providers on top of the capitation, most PCUs still do not offer the TTM services.  
ผู้เขียน
525150003-9 น.ส. จันทภรณ์ โสมอินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0