2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Anacardium occidantale: A potential medicinal plant for male sexual dysfunction 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 ตุลาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Barcelona 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Melia Sitges 
     จังหวัด/รัฐ Barcelona 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 ตุลาคม 2554 
     ถึง 20 ตุลาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 229 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Anacardium occidantale: A potential medicinal plant for male sexual dysfunction Thawatchai Prabsattroo1,3, Jintanaporn Wattanathorn2,3, Sitthichai Iamsa-ard3,4, Kovit Chaisiwamongkol3,4, Supaporn Muchimapura2,3, Panee Sirisa-ard5, Surapol Nawathakarnkijkul5,Sunee Chadrasakow5, Chatchai Wattanapiromsakul 6 1Department of Physiology and Graduate School (Neuroscience Program), 2Department of Physiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 3 Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development group, 4Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand 40002, 5Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chiang Mai University, Thailand 50220, 6Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University, Thailand 90112 E-mail: jintanapornw@yahoo.com, Phone: +66-43-348394, Fax: +66-43-348394 Introduction: Anacardium occidentale L., a plant in a family of Anacardiaceae, is reported to exhibit aphrodisiac activity. Unfortunately, no scientific supported data were available. Therefore, the present study aimed to determine the effect of A.occidentale leaves extract on factors playing crucial roles on male sexual dysfunction including phosphodiesterase type 5 (PDE 5) and monoamine oxidase type B (MAOB) activities. Moreover, the in vivo effect of the extract on male sexual behaviors was also determined. Materials and methods: The alcoholic extract of A.occidentale leaves was determined the total phenolic compounds using Folin-Ciocalteu assay. The activities of PDE-5 and MAOB were determined using microplate reader. Then the extract at doses of 25, 100 and 200 mg/kg BW were orally given to the male sexual dysfunction rats induced by immobilization stress at a period of 14 days. All rats were determined the frequency and latency time of mounting,intromission and ejaculation behaviors after single dose and every 7 days throughout the experimental period. Results and discussion: The extract used in this study contained total phenolic compounds at concentration of 494.03±.01 mg of GAE/100g. It also suppressed the activities of PDE-5 and MAOB. Moreover, rats subjected to the extract treatment at dose of 100 mg/kg BW significantly decreased latencies of mounting, intromission and ejaculation but increased mounting and intromission frequencies. These data suggested that the extract might suppress the activity of PDE-5 resulting in the peripheral vasodialtion which in turn enhanced penile tumnescence and intropmission. In addition, it also suppressed MAOB and gave rise to the increased dopaminergic function and finally gave rise to the enhanced both aphrodisiac and sexual behaviors observed in this study. Conclusion: A.occidentale is the potential candidate for sexual dysfunction. However, further researches are required to understand the possible mechanism and active ingredient. Key words: Anacardium occidentale, sexual dysfunction, aphrodisiac Acknowledgement: This study was supported by the National Research Council of Thailand and Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group, Khon Kaen University, Thailand.  
ผู้เขียน
537070005-5 นาย ธวัชชัย ปราบศัตรู [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0