2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ thermoelectric properties of transition metals (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1321346687) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 เมษายน 2553 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Alloys and Compounds 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of Alloys and Compounds 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 503 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า 431-435 
     บทคัดย่อ Wereport the synthesis of a thermoelectric oxide Ca3Co4O9 using a sol–gel method with polyvinyl alcohol as the dispersion agent. The transition metals (Cr, Fe, Ni, Cu and Zn) were doped at the Co-site to form Ca3Co3.8M0.2O9. The single phases of the doped Ca3Co3.8M0.2O9 were confirmed by thermogravimetric and differential thermal analysis, and X-ray diffraction patterns. Relatively high porosity was observed in scanning electron micrographs. The density of the samples was the highest for Cu-doped Ca3Co3.8M0.2O9 (78% of the theoretical density). The Young’s modulus and shear modulus measured by the sound velocity method were found to be in the order of tens of GPa, and also found to be highly correlated to the density of the samples. The magnetic properties of the transition metals-doped Ca3Co3.8M0.2O9 were found to be insensitive to the doping and all sintered samples showed paramagnetic behaviour, with susceptibility of ∼10−6 emu/(Oe g), at room temperature. 
     คำสำคัญ Thermoelectric, Ca3Co4O9, Sol-gel synthesis, mechanical properties, Magnetic measurement 
ผู้เขียน
515020135-6 น.ส. หนึ่งนุช เลิศสงคราม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0