2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ประสิทธิภาพการกำจัดความเค็มโดยการกลั่นนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบมัลติสเตจแฟลชสำหรับการบริโภคในครัวเรือน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กันยายน 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักบัญฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยนครพนม 
     จังหวัด/รัฐ นครพนม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 กันยายน 2554 
     ถึง 4 กันยายน 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 514-518 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
515040060-9 นาย ประวิทย์ อ่วงอารีย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2