2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Effect of Temperature on the Sorption Capacity of Copper by Soils 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม First International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment 2011  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Japanese Geotechnical Society 
     สถานที่จัดประชุม Tsu City, Mie, Japan 
     จังหวัด/รัฐ Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2554 
     ถึง 23 พฤศจิกายน 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 269-274 
     Editors/edition/publisher Md.Zakaria Hossain and Toshinori Sakai 
     บทคัดย่อ Copper is a common heavy metals which is discharged from various industries. In previous studies, it can be seen that soil is a potential adsorbent to remove heavy metal from waste water. This paper presents the effect of temperature on the sorption capacity of Copper by soils found in the upper part of Northeastern, Thailand. The experiments were done by using batch equilibrium test method. The adsorptions were tested and measured at temperatures between 30 to 50 degrees of Celsius and the initial concentrations of heavy metals are in the range of 100 to 1000 mg/L. The results from the experimental study showed that the adsorption isotherms of the soils can be satisfactorily described by Langmuir model. It is also found that temperature plays an importance role to the sorption capacity of the heavy metals by soils. Higher temperature of heavy metal solutions can make the higher sorption capacity. 
ผู้เขียน
537040024-9 นาย นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0