2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evaluation of resistant tomato varieties to Rasltonia solanacearum 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 12th SABRAO Congress on Plant Breeding towards 2025: Challenges in a Rapidly Changing World 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society for the Advancement of Breeding Research in Asia and Oceania: Plant Breeding and Multiplication Dissociation of Thailand 
     สถานที่จัดประชุม The Empress Chiang Mai Hotel  
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 มกราคม 2555 
     ถึง 16 มกราคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
527030002-4 นาย ชัชวาล แสงฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0