2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Screening Tomato Varieties for High β-carotene and Bacterial Wilt Resistance  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กรกฎาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 3rd International Symposium on Tomato disease  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ISHS :: International Society for Horticultural Scienc and The University of Basilicata  
     สถานที่จัดประชุม Hotel CONTINENTAL TERME, Island of Ischia  
     จังหวัด/รัฐ Naples, Italy  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2554 
     ถึง 30 กรกฎาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
527030002-4 นาย ชัชวาล แสงฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0