2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Protective effect of tetrahydrocurcumin and deferiprone on iron sucrose-induced vascular dysfunction in mice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2554 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 ตุลาคม 2554 
     ถึง 6 ตุลาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 26 
     Issue (เล่มที่) Suppl 
     หน้าที่พิมพ์ 178-181 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537070028-3 นาย วีระพล แสงอาทิตย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
517070023-1 น.ส. วนิดา ดรปัญหา
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล รางวัลที่ 1 การประกวดผลงานทางวิชาการ Oral Presentation กลุ่มบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 6 ตุลาคม 2554 
แนบไฟล์
Citation 0