2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์
39
1 รศ.ดร. ทวี ศิริวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
2 ศ.ดร. วิภา รีชัยพิชิตกุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
3 ผศ.ดร. กัญญา จิระรัตนโพธิ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
4 รศ.ดร. กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
5 รศ.ดร. ชลธิป พงศ์สกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
6 รศ.ดร. ธงชัย ประฏิภาณวัตร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
7 รศ.ดร. พิศาล ไม้เรียง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
8 รศ.ดร. ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
9 รศ.ดร. วัชรา บุญสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
10 รศ.ดร. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
11 รศ.ดร. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
12 รศ.ดร. เจริญ ชุณหกาญจน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
13 ผศ.ดร. กาญจนา จันทร์สูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
14 ศ.ดร. ชิงชิง ฟูเจริญ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
15 รศ.ดร. บุญส่ง พัจนสุนทร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
16 รศ.ดร. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
17 ผศ.ดร. จิตติมา ศิริจีระชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
18 ผศ.ดร. ณัฐติยา เตียวตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
19 ศ.ดร. ทรงขวัญ ศิลารักษ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
20 รศ.ดร. ประณิธิ หงสประภาส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
21 ศ.ดร. รัตนวดี ณ นคร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
22 รศ.ดร. วิรัตน์ คลังบุญครอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
23 รศ.ดร. วีระเดช พิศประเสริฐ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
24 ผศ.ดร. อภิชาติ แสงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
25 อ.ดร. เบญจมาศ อินทรโภคา อาจารย์ อายุรศาสตร์
26 ศ.ดร. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
27 ศ.ดร. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
28 รศ.ดร. วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
29 นาย วีรจิตต์ โชติมงคล - อายุรศาสตร์
30 รศ.ดร. สมศักดิ์ เทียมเก่า รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
31 รศ.ดร. อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
32 ผศ.ดร. เอื้อมแข สุขประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
33 รศ.ดร. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
34 รศ.ดร. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
35 ผศ.ดร. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
36 รศ.ดร. ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
37 ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
38 ศ.ดร. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
39 ศ.ดร. เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์

20 กันยายน 2563