2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
13
1 ผศ.ดร. ทำนุ อาจสมรรถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
2 รศ.ดร. สุธี ไกรตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
3 รศ.ดร. ธีรพร รัตนาเอนกชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
4 รศ.ดร. สุรพล ซื่อตรง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
5 รศ.ดร. วิสูตร รีชัยพิชิตกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
6 อ.ดร. สมชาติ แสงสอาด อาจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
7 รศ.ดร. ขวัญชนก ยิ้มแต้ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
8 รศ.ดร. พัชรีพร แซ่เซียว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
9 รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
10 ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
11 รศ.ดร. สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
12 ผศ.ดร. เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
13 รศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา

20 กันยายน 2563