2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 2 คน
1 อ.ดร. คณิน ซาเหลา อาจารย์
2 อ.ดร. วรฉัตร เลิศอิทธิพร อาจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2562