2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
6
1 อ.ดร. คณิน ซาเหลา อาจารย์
2 อ.ดร. รรินธร สัมฤทธิ์ อาจารย์
3 อ.ดร. วรฉัตร เลิศอิทธิพร อาจารย์
4 อ.ดร. ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน อาจารย์
5 อ.ดร. เทวฤทธิ์ เบิกบาน อาจารย์
6 รศ.ดร. พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
1
1 บังอรศรี จินดาวงค์ -

20 กันยายน 2563