2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
5
1 ผศ.ดร. ชมพูนุท สุทธิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
2 อ.ดร. ศุภวัตร มีพร้อม อาจารย์
3 อ.ดร. พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ อาจารย์
4 ผศ.ดร. พัชราภรณ์ มหาสุวีระชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
5 ผศ.ดร. เมษ์ธาวิน พลโยธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์

25 กันยายน 2563