2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักสูตร
รายงาน :: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ปริญญาโท ภาคปกติ ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท ภาคปกติ สัตวแพทยสาธารณสุข
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท โครงการพิเศษ สัตวแพทยสาธารณสุข
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท โครงการพิเศษ สัตวแพทยสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564