2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักสูตร
รายงาน :: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ปริญญาโท ภาคปกติ วิชาผังเมือง
2 การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ วิชาผังเมือง
3 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564