2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักสูตร
รายงาน :: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ เศรษฐศาสตร์
2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาโท โครงการพิเศษ การตลาด
3 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ การท่องเที่ยว
4 บัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาโท โครงการพิเศษ การบัญชี
5 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ การท่องเที่ยว
6 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564