2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักสูตร
รายงาน :: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตหนองคาย
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาโท ภาคปกติ
2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ปริญญาโท ภาคปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564