2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักสูตร
รายงาน :: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท โครงการพิเศษ
2 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ
3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564