2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักสูตร
รายงาน :: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ภาคปกติ
2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ปริญญาโท ภาคปกติ
3 Master of Business Administration (International) ปริญญาโท ภาคปกติ
4 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท โครงการพิเศษ
5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท โครงการพิเศษ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564