2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักสูตร
รายงาน :: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ ทุกภาควิชา
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาโท ภาคปกติ กายภาพบำบัด
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ ทุกภาควิชา
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาโท โครงการพิเศษ กายภาพบำบัด
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ กายภาพบำบัด
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ กายภาพบำบัด

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564