2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 485030055-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศรีนวล คณานิตย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SRINUAN KANANIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การตรวจหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือปลัก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DETECTION OF DNA MARKERS ASSOCIATED WITH FERTILITY TRAITS IN SWAMP BUFFALO 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 ธันวาคม 2550
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 ธันวาคม 2550 สอบผ่าน แผน ก
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 พฤศจิกายน 2552
F แจ้งผลสอบ 2 ธันวาคม 2552
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2553 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คำสั่ง กษ.ที่ 499/2549 ลว 18 ตค. 49
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุภร กตเวทิน คำสั่ง กษ ที่ 93/2550 ลว 13 มี.ค. 50
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินการเจริญเติบโตและการพัฒนาของคอร์ปัสลูเทียมแพะ โดยการวิเคราะห์โปรตีน ดีเอ็นเอ และ proliferating cell nuclear antigen (PCNA) 
ชื่อวารสาร Khon Kaen Agriculture Journal (แก่นเกษตร) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 January 2013 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน leptin ในกระบือ โคพื้นเมืองและโคนมลูกผสม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 มกราคม 2551 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 4  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 31 มกราคม 2551 ถึง 31 มกราคม 2551  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 123-126  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper