2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555020282-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ฟาตีมะห์ มาหะมะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. FATEEMAH MAHAMA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยาสำหรับครู แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความหลากชนิดของแมลงช้างกรามโต (Megaloptera) และแมลงช้างปีกใส (Neuroptera) ในห้วยหญ้าเครือและห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SPECIES DIVERSITY OF MEGALOPTERA AND NEUROPTERA IN YAKRUAE AND PHROMLAENG STREAMS, NAM NAO NATIONAL PARK 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 17 เมษายน 2558
F แจ้งผลสอบ 19 มีนาคม 2561 GOOD
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 19 มีนาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 มีนาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 179/2561 ลว 27 ก.พ. 2561
F รับรองการแก้ไข 26 มีนาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 มีนาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 227/2557 ลว 13 มี.ค 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Adult of Neochauliodes punctatolosus Liu and Yang, 2006 and life history of Neochauliodes sp. (Megaloptera: Corydalidae) in headwater streams, Thailand 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ มข. 
ISBN/ISSN 2856-9531  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 October 2018 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน ต.ค.-ธ.ค.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 664-677  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ