2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555150032-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชนม์นิภา นามแสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHONNIPA NAMSAENG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Assessment of patients' satisfaction in Thai Traditional medicine services at government hospitals, Udon Thani province 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 กรกฎาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 166/2556 ลว.22 พค.2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2557 ภาคต้น
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กันยายน 2558 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ