2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555200019-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธน สุปัด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANA SUPAD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีอาคาร แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการระบายอากาศในอาคารพักอาศัยรวมประเภททางเดินกลาง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY OF FACTORS AFFECTING VENTILATION FOR DOUBLE–LOADED CORRIDOR IN RESIDENTIAL BUILDING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2556 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 เมษายน 2560 ยื่นคำร้องขอสอบ วพ. ครั้งที่ 1 กำหนดสอบ 23 เม.ย. 2560
F แจ้งผลสอบ 23 เมษายน 2560 ผลการสอบ Excellent
F รับรองการแก้ไข 11 พฤษภาคม 2560
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 พฤษภาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 พฤษภาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D มีแก้ไข
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการระบายอากาศในอาคารพักอาศัยรวมประเภททางเดินกลาง A Study of Factors Affecting Ventilation for Double-Loaded Corridor in Residential Buildings 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom to the Future 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มิถุนายน 2560 ถึง 16 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 16  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper