2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565070014-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุพรรณิกา นามวงศ์เนาว์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPANNIKA NAMWONGNAO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาชนิดและปริมาณของฟอสโฟโปรตีนในเซลล์เจ้าบ้านในระหว่างการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Host phosphoprotein profiles during infection of Burkholderia pseudomallei 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 11 เมษายน 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 เมษายน 2561 คำสั่งที่ 616/2561 ลว 18 เมษายน 2561
F รับรองการแก้ไข 9 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 9 พฤษภาคม 2561 turnitin 40%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2561 คำสั่งที่ 909/2561 ลว 30 พฤษภาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 8 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Pass
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 3 สิงหาคม 2561
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 กรกฎาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D ไม่พบสารบัญภาพ
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท คำสั่งที่ 1381/2557 ลว 15 ส.ค.57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Differential Phosphoproteomics Analysis to Identify Proteins and Pathways of Human Lung Epithelial Cells during Exposure to Burkholderia Pseudomallei 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 July 2018 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ